Stadgar

Stadgar

Stadgar

Stadgar för Kattklubben Ryssfolket

Organisationsnummer: 80 24 44-7685, med säte där kassören är folkbokförd

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål
Föreningen är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (Sverak) och därigenom även till Fédération Internationale Féline (FIFe) och är skyldig att följa förbundets gällande stadgar och regler.

Föreningen har som målsättning att bedriva ideell verksamhet i form av att:

 • motverka djurplågeri
 • verka för god katthållning
 • arbeta för en sund avel utan defekter
 • tillvarata medlemmarnas och deras katters intressen samt att huvudintresset riktas mot rasen Russian Blue.

2 § Sammansättning/Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som följer föreningens stadgar och regler samt har betalat medlemsavgift. För att medlem ska ha rösträtt vid årsmöte ska medlemsavgiften vara inbetald senast den 31 januari innevarande år. Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, gäller per kalenderår. Medlemsavgift erlagd under tiden 1 oktober till 31 december gäller även som avgift för påföljande år.

I Kattklubben Ryssfolket finns sex typer av medlemskap: huvudmedlem, familjemedlem, introduktionsmedlem, juniormedlem, klubbsupporter samt hedersmedlem.

 • Huvudmedlem (HM) är ansluten till Sverak. HM har yttrande- och rösträtt på Kattklubben Ryssfolkets årsmöte och får Ryssfolkets utskick samt Sveraks tidning Våra Katter. HM kan föreslås till styrelsepost.
 • Familjemedlem (FM) är ansluten till Sverak. FM har yttrande- och rösträtt på Kattklubben Ryssfolkets möten. För att bli FM krävs att någon annan i samma hushåll är HM. FM kan föreslås till styrelsepost.
 • Introduktionsmedlem (IM) för medlemmar som bjuder kattungeköpare på ett års medlemskap. Regler som HM.
 • Juniormedlem (JM) kan medlem vara tom det kalenderår man fyller 18 år. Regler som HM.
 • Klubbsupporter Om klubbsupportern är bosatt på samma adress som annan medlem erhålls inga utskick. Klubbsupporter får inloggning till hemsidan och kan annonsera på avelshanelistan.
 • Hedersmedlem är ansluten till Sverak. Hedersmedlem kan föreslås till styrelsepost. Medlem som arbetat på ett föredömligt sätt under lång tid för klubben bästa kan föreslås till Hedersmedlem.
  Hedersmedlemskapet beslutas av styrelsen. Hedersmedlem har yttrande- och rösträtt på Kattklubben Ryssfolkets årsmöte och är genom kattklubben även medlem i Sverak.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning och representation
Ordförande och kassör tecknar gemensamt firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig. Ordförande representerar föreningen och är ordförande vid medlems- och styrelsemöten. Ordförande äger rätt att utan särskild fullmakt föra föreningens talan utåt. Vid ordförandes frånvaro träder vice ordförande in.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månadsmellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

8 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • ska betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte

9 § Tidpunkt
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före Sveraks årsmöte, som hålls tredje helgen i mars, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mejl, om mejl saknas via brev, i föreningens Facebookgrupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

10 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelse får lämna in motioner samt övriga frågor att behandlas av årsmöte. Motioner och frågor från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari för att behandlas på årsmötet.

11 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 31 januari har rösträtt på möte. Röst via medlemsregistrerade e-postadress godtas som röst på årsmötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

12 § Beslut och omröstning
Röstning sker enligt nedan

 • Relativ majoritet används vid personval, dvs. den som får flest röster blir vald.
 • Absolut majoritet används vid övriga ärenden, dvs. mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen.

Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om denne är röstberättigad, annars avgörs frågan med lottdragning. Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med föreningens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter. Personval sker med sluten omröstning om så begärs.

13 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är myndig, röstberättigad medlem av föreningen.

14 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (De som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens redovisning
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna(motioner).
 12. Val av
  a) Ordförande för två år (vid jämna årtal)
  b) Kassör för två år (vid udda årtal)
  c) En-två styrelseledamöter för två år (vid jämna årtal)
  d) Två-tre styrelseledamöter för två år (vid udda årtal)
  e) En-två suppleanter för ett år
  f) En revisor för två år (vid jämna årtal)
  g) En revisorssuppleant för två år (vid ojämna år)
  h) Två personer till valberedningen för två år, varav en ska utses till sammankallande
  i) Val av delegat(er) till Sveraks årsmöte

15 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 procent av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa ett sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 11§, 12§ och 13§.

Valberedning

16 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra (4) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två (2) veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer

17 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn kan av styrelsen bli inbjuden till något eller delar av styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelse

18 § Sammansättning
Ordförande och kassör väljs av årsmötet enligt 14§ punkt 12 a och b. Styrelsen består av ordförande, kassör samt 3-5 övriga ledamöter samt 1-2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga ledamöter som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten men har inte rösträtt om ordinarie ledamöter är närvarande.

19 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 17§
 • förbereda årsmöte

20 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Protokoll från styrelsens möten ska finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan senast en vecka eftermötet. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

21 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Övrigt

22 § Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösande ska fattas på två på varandra följande årsmöten varav minst det ena ska vara ordinarie. Vid sista sammanträdet ska beslut fattas om hur tillgångarna ska fördelas samt hur handlingarna och övriga tillhörigheter ska disponeras.

23 § Utträde
Medlem som vill träda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 januari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

24 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala, av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. Beslut om uteslutning tas av styrelsen. Om utesluten medlem så begär, ska frågan underställas medlemmarna vid nästa årsmöte och ska i så fall upptas på dagordningen för mötet.

25 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

Stadgar Reviderade 1994-09-10, 1995-09-23, 2000-09-16, 2004-10-30, 2008-03-19, 2009-10-03 och 2022.

arrow up circle icon