Hälsofrågor

Hälsofrågor

Hälsofrågor

Vilka sjukdomar kan en katt få?

Katter är precis som vi människor unika individer och kan drabbas av olika hälsoproblem och sjukdomar. Det är inte ovanligt att våra katter utvecklar samma livsstilssjukdomar som vi människor, exempelvis övervikt och diabetes. Med kunskaper om katters biologi, hälsa, kosthållning och andra förebyggande insatser kan du som ägare öka din katts välmående och minska risken för både skada och sjukdom hos din katt. Uppmärksamhet och tidig upptäckt är bra för alla. Särskilt din katt.

Vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos alla katter

Några vanliga sjukdomar och hälsoproblem som katter drabbas av är:

 • Mag/tarmproblem – kan bero på att katten fått i sig något olämpligt eller fått sjukdom orsakad av parasiter, bakterier eller virus
 • Sårskador
 • Tandproblem – inflammationer, stomatit (kronisk mycket smärtsam inflammation i munnens slemhinna), tandresorption TR/FORL (successiv nedbrytning av tänderna)
 • Ökad urinering och törst – kan bland annat bero på diabetes, njurproblem, urinvägsinfektion
 • Njursvikt – vanligt hos den äldre katten och det uppskattas att 30–40 procent av katter över 10 år har denna sjukdom
 • Hypertyrios/giftstruma – vanlig hormonell sjukdom hos äldre katter

Eftersom många sjukdomar har ett långsamt förlopp kan sjukdomar upptäckas i ett tidigt skede genom hälsokontroller hos veterinär. Kattklubben Ryssfolket rekommenderar därför att du gör regelbundna hälsokontroller med din katt. Förslagsvis i samband med årlig vaccination. Särskilt viktigt är det med hälsokontroller av den äldre katten – efter ca 7 års ålder. En sådan seniorhälsokontroll bör ske minst en gång om året.

Överkroppen på en Russian Blue-katt mot en ljusgrå bakgrund- Russian Blue katten har smaragdgröna ögon

Russian Blue – en frisk och sund ras

Sjukdomar, ärftliga och genetiska, förekommer hos olika kattraser i olika omfattning och grad. Det finns sjukdomar som är vanligt förekommande i kattpopulationen generellt men vissa sjukdomar har visat sig drabba vissa raser oftare än andra. Många raser har därför hälso- och avelsprogram för att komma tillrätta med sådana sjukdomar som just den rasen specifikt är utsatt för, sjukdomar som i regel är ärftliga och genetiskt betingade.

Russian Blue är en frisk och sund ras som inte haft allvarligare genetiska eller rasspecifika hälsoproblem eller sjukdomar i någon nämnvärd omfattning. I dagsläget finns därför inget tvingande hälsoprogram för Russian Blue. Däremot har Kattklubben Ryssfolket, i samråd med professor Kristina Narfström, utformat egna rekommendationer till följd av de senare årens upptäckt att ögondefekten katarakt. Syftet med rekommendationerna är att förebygga och begränsa katarakten hos Russian Blue.

Katarakt – ärftlig ögondefekt hos Russian Blue

För ca 10 år sedan började Russian Blueägare i de nordiska länderna att ögonspegla sina katter. Skälet till ögonlysningarna var upptäckten av den allvarliga ögonsjukdomen PRA hos ett fåtal Russian Blue. Det framkom istället att många av de ögonlysta Russian Blue uppvisade tecken på ögondefekten katarakt. Inga nya fall av PRA upptäcktes. Förekomsten av katarakt hos de ögonlysta katterna ledde till att ett forskningsprojekt om katarakt hos Russian Blue inleddes år 2014.

Katarakt är ett samlingsnamn för olika former av grumling av linsen. Ett annat namn för katarakt är grå starr. Ögondefekten påverkar oftast inte katten och dess vardag nämnvärt. Katter som har katarakt verkar inte heller ha smärtor. Vilken inverkan katarakt har på synförmågan beror på hur utbredd grumlingen är och var i linsen den sitter. Katarakt kan enbart upptäckas och diagnostiseras genom ögonspegling hos specialist med utbildning och specialutrustning.

Forskarteamet har numera vetenskapligt fastslagit att katarakten hos Russian Blue är ärftlig och har en tidig debut. De flesta diagnostiserade kataraktfallen hos Russian Blue bedöms som milda och stationära. Forskarnas hypotes är att katarakten hos Russian Blue har en recessiv arvsgång, det vill säga båda föräldrarna måste bära på genen för att avkommorna ska drabbas av sjukdomen. Däremot har den mutation som orsakar ögondefekten ännu inte identifierats eller lokaliserats. Ytterligare studier behövs också för att klarlägga om det kan finnas något samband mellan den milda och en mer aggressiv form av katarakt som upptäcks hos ett fåtal Russian Blue och hur den milda stationära formen kan komma att utvecklas på sikt.

Det är viktigt att poängtera att upptäckten av och de vetenskapliga rönen om katarakt absolut inte inger någon oro för den framtida hälsan hos Russian Blue. Katarakt bedöms inte som en allvarlig sjukdom. Att forskning initierats är en viktig förebyggande satsning på rasens allmänna hälsa och framtid. Kunskaper och fakta om ärftliga sjukdomar och genetiska avvikelser är viktiga redskap i att bevara rasen frisk och sund även i framtiden. Förhoppningen är att vi genom forskning så småningom ska kunna få underlag för ett gentest. För dagen är ögonlysning den metod som finns för att förebygga framtida omfattande problem.

Med tanke på upptäckterna av katarakt och de vetenskapliga rönen rekommenderar Kattklubben Ryssfolket i dagsläget följande:

 • Alla avelskatter bör kontrolleras regelbundet med ögonspegling – en gång per år så länge katterna aktivt används i avel samt gärna också före parningar.
 • För att uppnå trygghet för kattungeköpare rekommenderas att även kattungar ögonlyses vid 8 – 12 veckors ålder, det vill säga före försäljning.
 • Sällskapskatter bör ögonlysas några gånger under sin levnad.
 • Uppfödare ska kräva att katter som köps/importeras för avel är ögonlysta.
 • Vi avråder i nuläget från avel med katter som fått diagnosen ärftlig katarakt. Det gäller också katter med mildare former av katarakt, i de fall där katarakten är typisk för den ärftliga formen av katarakt hos Russian Blue.
En Russian Blue-katt vars huvud på bilden är i kraftig närbild och kattens smaragdgröna ögon syns tydligt. Bakgrunden är orangegul.

Övriga rekommendationer om ögonlysning

 • Ryssfolket har beslutat att kattungar som annonseras på Ryssfolkets hemsida ska vara ögonlysta.
 • Uppfödaren ska genom ögonlysningsprotokoll upplysa köparen om kattungens ögonstatus.
 • Alla avelshanar som ägare presenterar på klubbens hemsida ska vara ögonlysta utan anmärkning.

Även FIFe rekommenderar ögonlysning av flera kattraser, bland annat Russian Blue. Detta som en hälsoundersökning för avelskatter. FIFe Breeding & Registration Rules Appendix 11 – Health examinations, sidan 31. (FIFe är det internationella kattförbundet, som det svenska kattförbundet Sverak, och därmed även Kattklubben Ryssfolket tillhör.)
Specialister i Sverige med utbildning och certifikat att ögonlysa kan du finna hos SSVO – Svenska Sällskapet för veterinär oftalmologi.

Läs mer om katarakt hos Russian Blue och Ryssfolkets forskningsprojekt.

Russian Blue katt ligger ned på ett lakan i blått och rosa ammandes sina fyra kattungar
Russian Blue-kattunge från Ärkeängelns uppfödning ligger på en vit filt med sin mamma i bakgrunden
Russian Blue hona ligger på en brun fluffig filt med sin kattunge insvept längs magen.

Andra sjukdomar hos Russian Blue

För ett tiotal år sedan upptäcktes enstaka fall av den allvarliga ögonsjukdomen PRA och några enstaka fall av hjärtsjukdomen HCM hos Russian Blue. Båda dessa sjukdomar har dock senare, genom systematiska uppföljningar bland Russian Blue-uppfödare i flera länder, visat sig vara begränsade till ett fåtal närbesläktade individer. Njursvikt – både akut och kronisk – förekommer hos katter av alla raser. Medelålders och äldre katter är mest drabbade.

PRA – progressiv retinal atrofi

PRA är en ärftlig ögonsjukdom där näthinnan stegvis förtvinar. Katten ser allt sämre med åldern och blir till slut blind. Den mutation som orsakar PRA finns hos flera kattraser. Anlaget är recessivt, vilket innebär att båda föräldrarna måste bära på anlaget för att avkomman ska drabbas. Det finns ingen behandling som bromsar eller stoppar utvecklingen av PRA. Sjukdomen smittar inte och påverkar inte heller andra celler än de i näthinnan.

PRA upptäcks vid ögonspegling av katten. De rekommendationer om ögonspegling som Kattklubben Ryssfolket har för att begränsa och förebygga katarakt innebär således att kattens näthinna vid ögonspegling även undersöks för att upptäcka/utesluta PRA.

HCM – hypertrofisk kardiomyopati

HCM är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt. Sjukdomen förekommer hos alla kattraser men är mer förekommande hos vissa raser. Det finns genetiska/ärftliga orsaker till HCM. Nedärvningsmönstret är i dagsläget inte helt klarlagt.

HCM kan ge upphov till allvarlig hjärtsvikt, blodproppar och även plötslig död. Många katter kan dock leva i flera år utan symtom på sjukdomen och även uppnå en hög ålder. HCM är vanligast hos yngre medelålders katter och hankatter verkar vara mest drabbade. HCM kan vara svår att upptäcka. Symtom på HCM kan vara nedsatt aptit, trötthet och andfåddhet, men ibland får katten inga symtom alls.

Misstanke om HCM kan uppkomma när veterinären lyssnar på hjärtat vid en rutinkontroll och hör blåsljud eller oregelbundna hjärtslag. För att få säker diagnos måste hjärtat ultraljudsundersökas. Vid ultraljudsundersökning av hjärtat undersöks och mäts bl a hjärtats kammare och förmak. Upptäcks förändringar rekommenderas regelbundna uppföljningar för att följa utvecklingen.

Kattklubben Ryssfolkets rekommendation är att vid rutinkontroll hos veterinären alltid lyssna och vara uppmärksam på hjärtat. Om kännedom eller misstanke om förekomst av HCM finns i kattens linjer/nära släktingar ska avkommor och andra nära släktingar undersökas med ultraljud.
Ryssfolket avråder från avel med katter som fått diagnosen HCM.

  Njursvikt – akut och kronisk

  Kronisk njursjukdom (CKD) är vanligt hos den äldre katten. CKD är en progressiv sjukdom som inte går att bota. Målet med behandlingen är att bromsa utvecklingen av CKD och öka/bibehålla kattens livskvalitet. Kronisk njursvikt har ett smygande förlopp som leder till att katten successivt blir allt sjukare. Symtomen är liknande vid akut och kronisk njursvikt och varierar beroende på hur stor nedsättningen av njurarnas funktion är.

  Vid årliga provtagningar kan en kronisk njursjukdom upptäckas innan katten uppvisar några symtom. Tecken på kronisk njursjukdom inkluderar viktnedgång, ökad törst och urinering, kräkningar, mindre välskött päls samt sämre aptit.

  Blir katten akut dålig av sin njursjukdom brukar denna sluta äta och dricka och kan bli apatisk. Visar din katt dessa symtom behöver du åka akut till veterinär. Akut njursvikt kan hävas om katten snabbt kommer under vård.

  Kronisk njursvikt kan inte botas men däremot behandlas. Många katter med kronisk njursvikt kan leva ett bra liv i flera år med rätt behandling och vård.

  Misstänker du att din katt har problem med njurarna ska du uppsöka veterinär. Vid regelbundna årliga seniorkontroller av den äldre katten kan begynnande nedsättning av njurfunktionen upptäckas och behandling sättas in i tid. Rekommenderade undersökningar och prover inkluderar:

  Blodprover, urinprov, blodtryck och ultraljud av njurarna för att veta var i processen katten befinner sig.

  En Russian Blue hankatt sitter på en balkong bredvid två bruna blomlådor med gröna växter i. Han tittar snett nedåt, ut från kameran.

  Agrias Breed Profile för Russian Blue

  I försäkringsbolaget Agrias Breed Profiles presenteras data både för varje specifik ras och alla raser. Frekvenser och mått är baserade på veterinärvårdshändelser som inrapporterats till Agria under åren 2011 – 2016. Man jämför hos Agria försäkrade djur i specifika raser med försäkrade djur i alla raser = alla raskatter.

  I stora drag framkommer det följande om Russian Blue:

  • Varken minskad eller ökad risk för veterinärvårdshändelser för enskilda individer i rasen jämfört med alla raser.
  • Hanar är mer drabbade än honor hos Russian Blue. Detsamma gäller även för alla raser. Inte heller avseende kön finns någon signifikant skillnad mellan Russian Blue och alla raser.
  • Avseende ålder vid första veterinärvårdsbesöket finner man att medianåldern vid första veterinärvårdsbesöket för Russian Blue var 7,4 år. Detta kan jämföras med alla rasers medianålder på 5,1 år vid första veterinärvårdsbesöket. Detta betyder att första veterinärvårdshändelsen inträffade för 50 procent av djuren före denna ålder och för 50 procent efte
  • Agrias data redovisar även generella orsaker till katternas veterinärvårdsbesök. Dessa data påvisar att Russian Blue hade vissa generella orsaker till veterinärvårdshändelser som var något högre i jämförelse med alla raser. Dessa var: Hud, urinvägar övre, endokrin (hormonella sjukdomar eller bekymmer) samt i viss mån immunologiska bekymmer (kopplade till immunförsvar).
  • Breed Profiles sammanställer också relativa risker för alla raser och för varje specifik ras. För Russian Blue kan följande relativa risker nämnas: Diabetes mellitus, alopeci (håravfall), vissa urinvägsproblem, bronkit/astma samt böld/cellulit/fistel.

  Det är viktigt att betona att denna statistik inte på något sätt belägger eller bevisar något om rasens hälsostatus eller hälsobild. Dessa data redovisar och jämför enbart i orsaker till veterinärvårdsbesök under åren 2011 – 2016 för alla raser och för varje specifik ras hos försäkrade djur inom Försäkringsbolaget Agria. Vi väljer ändå att presentera vissa data ur Agrias statistik för att ge en kompletterande bild, inte minst med tanke på att det finns få statistiska sammanställningar över katters hälsa och sjukdomar.
  Källa: Russian Blue Agria Breed Profiles Veterinärvård 2011 – 2016 Agria

  arrow up circle icon