Motion – rasstandard

Motion – rasstandard

Motion – rasstandard

Motion från Kattklubben Ryssfolket om rasstandarden för RUS

Kattklubben Ryssfolket har sänt en motion med ett par förändringsförslag av rasstandarden för RUS till Sveraks årsmöte den 16-17 mars 2024.

Varför motionera?

Det finns ett uttalat behov av en modernisering av rasstandarden. Sådan har efterfrågats under flera år framförallt för öronplacering och pälsfärg. Det är både domare och kattägare som framfört detta i olika sammanhang. Debatter och diskussioner har förts om rasstandarden i olika forum, i texter, vid föreläsningar och i debatter mellan kattägare/utställare. Tyvärr verkar vi aldrig hitta koncensus. Vilket förslag till förändring som än presenteras är det alltid någon som protesterar men betonar samtidigt att ändring är nödvändig. När behovet finns men koncensus är omöjligt är det ändå nödvändigt att någon tar initiativ till ett förslag.

Hur togs motionstexten fram?

Kattklubben Ryssfolket har under åren deltagit i olika debatter som pågått om rasstandarden. Vi har bland annat även diskuterat behovet av standardändring vid klubbens jubileumsföreläsning i september, 2023. Det har dessutom lyfts tankar i Fife Breed Council RUS om behovet av att modernisera Russian Blues rasstandard.

Utifrån de framlyfta behoven av modernisering och genom att frågan på nytt var aktuell initierade styrelsen ett arbete att ta fram ett rimligt förslag till förändring av den nuvarande standarden. Vi studerade såväl tidigare förslag som diskussioner inom RB-rasen vad gäller rasstandard, liksom andra katters rasstandarder och formuleringar.

Förslaget gick ut på remiss bland klubbens medlemmar och inga synpunkter inkom. Tiden för synpunkter var tyvärr kort eftersom en motion är tvungen att vara hos Sverak senast 1 december. Eftersom inga synpunkter inkom utgick vi från att förslaget inte rönte något hinder hos medlemmarna. Styrelsens beslut blev då att sända in motionen i föreskriven tid. Vi utgick dock från att dialog och diskussion om motionens innehåll skulle komma igång senare och föras i olika sammanhang inför Sveraks årsmöte. Vi informerade därefter rasringen RussianBlueKlubben om motionen så att de fick kännedom om förslaget i god tid för att de skulle kunna ta ställning till dess innehåll till Sveraks årsmöte.

Vad innebär förslaget?

För att förtydliga vad motionen innebär har vi tagit fram några foton på moderna RUS – både modernare skandinaver och dagens mer amerikanskt typade FIFe-ryssarna.  Med de inritade trianglarna vill vi åskådliggöra förslaget till öronplacering och vinkling: ”The outer earline continues the headline up from chin.” Ingen av de modernare FIFe-typerna utesluts som synes.

När det gäller pälsfärgen har vi endast lagt till ordet ”lighter” för att komplettera Medium Blue som är den enda pälsnyans som nämns i standarden idag. De flesta av dagens RUS har en betydligt ljusare päls än tidigare år.

Vi hoppas att dessa klarlägganden kan medföra till att förtydliga förslaget till nyansering av Russian Blues rasstandard.

Exempel på öron för Russian Blue enligt nya förslaget till text

Nedan visas först två FiFe-Russian Blue som är av amerikanskt typ och nedanför dessa två Russian Blue av skandinavisk typ. Ingen av dessa två typer har öron vertikalt (rakt) placerade längs med huvudet som dagens rasstandard beskriver: ”Set vertically to the head”.

Förslaget till modifierad text i rasstandarden beskriver en osynlig triangel från hakan. Vid en jämförelse med en klocka är det runt siffran tio och vid två. Öronen är bredare placerade – lika mycket på toppen av huvudet som på sidan: ”Well apart. Set as much on the top as on the side of the head. The outer earline continues the headline up from the chin.”

Fife-ryss, amerikansk typ. Foto: Larry Johnson
Fife-ryss Amerikansk typ
Skandinavisk Russian Blue
Skandinavisk Russian Blue

Motion till Sveraks årsmöte 2024

Motionen avser: FIFe Breed standard RUS

Bakgrund till motion

FIFe:s rasstandard för Russian Blue är, i likhet med rasstandarden för många andra raser, skriven och antagen för ett antal år sedan. Alla raser utvecklas kontinuerligt och med ett utökat antal utställda katter blir det tydligt att delar i rasstandarderna behöver ses över, uppdateras och nyanseras. För rasen Russian Blue handlar det i första hand om behovet av att modernisera skrivningarna i den nuvarande rasstandarden avseende öronplacering och pälsfärg. Det är absolut nödvändigt och ett viktigt första steg i uppdateringen av FIFe:s rasstandard för Russian Blue att dessa delar i rasstandarden skrivs om för att enskilda katter ska kunna dömas och bedömas korrekt.

Öronplacering

Beskrivningen av öronplaceringen anses allmänt, såväl av kattägare/utställare som av kattdomare, som oklar, omodern, förvirrande och även missvisande. Den nuvarande beskrivningen av öronens placering (vertically set to the head) har sin historiska bakgrund i en typ av Russian Blue som idag är mycket ovanlig. Öronplaceringen, som den beskrivs i FIFe-standarden, passar inte alls in på majoriteten av dagens Russian Blue som har en helt annan öronplacering. En korrekt Russian Blue bör ha öronen relativt brett isär, väl placerade på både på huvudet och vid sidan av huvudet och vara vinklade så att den yttre öronlinjen följer huvudets linje. Behovet av en nyansering och uppdatering av skrivningen om öronens placering verkar de flesta idag vara överens om och betonar vikten av så att en anpassning sker till aktuellt utseende hos rasen.

Pälsfärg

När det gäller pälsfärgen har utvecklingen under senare årtionden gått mot att majoriteten av Russian Blue har en ljusare blå-grå pälsnyans än tidigare. Att då i rasstandarden enbart betona och lyfta fram Medium Blue som den färg/blå-grå nyans som föredras är varken korrekt eller rättvisande utifrån dagens situation. Betoningen av Medium Blue leder dessutom till att det uppstår onödiga diskussioner och olika tolkningar av hur Medium Blue ska tolkas och uppfattas. Det är viktigt att ett bredare spektrum av blå-grå nyanser benämns för att bättre anpassa denna del av rasstandarden till de numera vanligt förekommande och de olika pälsnyanser som föredras hos rasen Russian Blue.

Öron / Ears / Ohren / Oreilles

Placering
Placement/ Platzierung/
Emplacement

Nuvarande text:

Set vertically to the head

Förslag till ny text:

Well apart. Set as much on the top as on the side of the head. 
The outer earline continues the headline up from the chin.

Päls / Coat / Fell / Fourrure

Färg
Color/ Farbe / Coulour

Nuvarande text:

Blue-grey, even and clear, with a distinct silver sheen.
Medium blue-grey with a silver sheen preferred.

Förslag till ny text:

Blue-grey, even and clear, with a distinct silver sheen.
Lighter to medium blue-grey with a silver sheen preferred.

Rasstandarden och motionen i sin helhet

Här finner du Fifes rasstandard (Ryssfolkets hemsida)

Motion-rasstandard-Russian-Blue (pdf)

arrow up circle icon