GDPR

GDPR

GDPR

GDPR – behandling av personuppgifter

Denna information riktar sig till dig som medlem i kattklubben Ryssfolket vars personuppgifter vi behandlar.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, registreringsnummer, ljudupptagningar och IP-adresser.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna hämtas från dig när du blir medlem hos oss.
Som förening registrerar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration, enligt någon av de sex rättsliga grunderna i GDPR (General Data Protection Regulation / Dataskyddsförordningen).
Om vi registrerar en minderårig behövs vårdnadshavarens samtycke. Därför ska du som vårdnadshavare informeras och godkänna barnets medlemskap i förväg.

Vi använder också uppgifterna för att rapportera medlemskapet till Sveriges kattklubbars riksförbund, Sverak. Vi överför personuppgifter till Sverak, i deras databas Sinbad, för att de ska kunna utföra sina tjänster åt oss, exempelvis registrering av katter, stambokföring och utställning.

Därutöver kan personuppgifter om dig lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Det kan vara i samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Då kan personuppgifter behöva lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

För vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter till andra organisationer är att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller uppfylla rättsliga förpliktelser.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna hämtas från Sveraks Sinbad-databas, så länge avtalsförhållandet, dvs medlemskapet, består. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Dina rättigheter som medlem

Som medlem har du rätt till information om dina uppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade.
Läs mer om dina rättigheter hos Integritetskyddsmyndigheten, IMY

Personuppgiftsansvarig

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor om dataskydd eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss: info@ryssfolket.se. 

arrow up circle icon