Stadgar

Dokument för utskrift

 

Antagna 1993-09-12
Reviderade 1994-09-10, 1995-09-23, 2000-09-16, 2004-10-30, 2008-03-19 och 2009-10-03.

NAMN, SÄTE OCH MÅLSÄTTNING

§1   Klubbens namn skall vara RYSSFOLKET och förkortas RYSS.

§2   Klubben skall ha sitt säte i Stockholm.  

§3   Klubben skall följa SVERAK:s och FIFe:s stadgar och regler. 

§4   Klubbens målsättningar

    - att motverka djurplågeri

    - att verka för en god katthållning

    - att arbeta för en sund avel utan defekter

    - att tillvarata medlemmarnas och deras katters intressen och huvudintresset skall riktas mot Russian Blue.

MEDLEMSKAP

§5   Medlemskap är öppet för alla som följer klubbens stadgar och regler och har betalat medlemsavgift.

§6   För att medlem skall ha rösträtt vid årsmöte skall medlemsavgiften vara inbetald senast den 31 januari innevarande år.

§7   Medlemsavgiften, vars storlek bestäms vid årsmötet, gäller per kalenderår.

Medlemsavgift erlagd under tiden 1 oktober till 31 december gäller även som avgift för påföljande år.

§8    I Ryssfolket finns 5 typer av medlemskap: huvudmedlem 1, huvudmedlem 2, introduktionmedlem, juniormedlem samt stödmedlem.

Huvudmedlem 1 (HM1) är ansluten till SVERAK. HM1 har yttrande- och rösträtt på Ryssfolkets årsmöte och får Ryssfolkets utskick samt tidningen Våra Katter. 

Huvudmedlem 2 (HM2) är ansluten till SVERAK. HM2 har yttrande- och rösträtt på Ryssfolkets möten. För att få HM2 krävs att någon annan i samma hushåll är HM1.

Introduktionsmedlem (IM) för medlemmar som bjuder kattungeköpare på ett års medlemskap. Regler som HM1.

Juniormedlem (JM)  kan man vara tom det kalenderår man fyller 18 år. Regler som HM1. 

Stödmedlem. Om stödmedlemmen är bosatt på samma adress som annan medlem erhålls inga utskick. Är stödmedlemmen bosatt på annan adress erhålls endast Ryssinfo.

§9   Medlem som bevisligen skadat klubbens verksamhet, ej fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben eller medvetet brutit mot SVERAK:s stadgar och regler kan uteslutas ur klubben av styrelsen. Om utesluten medlem så begär, skall frågan underställas medlemmarna vid nästa årsmöte och skall i så fall upptas på dagordningen för mötet.

§10  Medlem som avgått genom skriftlig anmälan eller som uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens kassor eller tillgångar och kan ej återfå erlagda avgifter.

STYRELSE

§11 Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter utan namngiven funktion.

Ordföranden och kassör väljs för två år det ena året.
Sekreterare och övriga ledamöter väljs för två år det andra året. Om ordförande avgår under mandattiden utser styrelsen en ledamot ur styrelsen till ny ordförande fram till nästa årsmöte. 

§12 Styrelsen skall sammanträda minst en gång i kvartalet. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

FÖRVALTNING

§13  Ordinarie årsmöte skall hållas under mars. 

§14  Motioner och övriga frågor till ordinarie årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. 

§15  Kallelse till årsmöte skall utskickas minst 14 dagar i förväg och skall uppta förslag till dagordning och eventuella motioner.

§16  Vid årsmötet har medlem som erlagt avgift, enligt §6, rösträtt och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Utöver närvarande medlemmars röster räknas även poströster.

§17  Årsmötet utser valberedning bestående av lämpligt antal personer för en tid av ett år, dvs fram till nästa ordinarie årsmöte.

§18  Klubbens verksamhetsår är kalenderår. 

§19  För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses av årsmötet en revisor och en suppleant för en tid av två år.

§20                Dagordning för årsmöte

1.    Mötets öppnande

2.    Upprättande av närvarolista och röstlängd för årsmötet.

3.    Val av ordförande för mötet

4.    Val av sekreterare för mötet

5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.    Frågan om mötet blivit behörligen kallat.

7.    Fastställande av dagordningen

8.    Styrelsens verksamhetsberättelse.

9.    Fastställa balans- och resultaträkning

10.  Revisorernas berättelse

11.  Fråga om ansvarsfrihet

12.  Val av styrelseledamöter

13.  Val av valberedning

14.  Val av revisor och suppleant till denne.

15.  Val av delegat(er) till SVERAKs årsmöte

16.  Motioner

17.  Verksamhetsplan för verksamhetsåret

18.  Budget för verksamhetsåret

19.  Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår

20.  Övriga frågor

21.  Mötets avslutande

§21  För ändring av klubbens stadgar erfordras beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst det ena är ordinarie årsmöte. Stadgeändringen skall vara upptagen på dagordningen i kallelsen. 

§22  Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den finner detta lämpligt eller då minst tio medlemmar, med angivande av skäl, gör skriftlig framställan om detta. Skriftlig kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. 

KLUBBENS UPPLÖSNING

§23  Beslut om klubbens upplösande skall fattas på två på varandra följande årsmöten varav minst det ena skall vara ordinarie. Vid sista sammanträdet skall beslut fattas om hur tillgångarna skall fördelas samt hur handlingarna och övriga tillhörigheter skall disponeras.