Katarakt

 


Här delger vi fortlöpande information från det pågående forskningsprojektet om katarakt hos Russian Blue:


Information om ögonlysningsprotokoll - mars 2020
Vi vill återigen uppmärksamma alla om vikten av att ögonlysa avelskatter, kattungar och sällskapskatter enligt de rekommendationer vi fått av forskarna. Rekommendationerna finns att läsa här längre ner på sidan.
Tänk också på forskarnas behov av linsmaterial från katter som har katarakt och katter med friska ögon. Linsmaterialet skall tas efter att katten somnat in och det är kattägaren som kan fatta beslutet att donera linsmaterialet. Planering kring detta bör alltid ske i samverkan med antingen Kristina Narfström eller Karin Nygren. Se ytterligare information längre ner på sidan (november 2019).
Det är viktigt att alla ni som ögonlyser era katter sänder ögonlysningsprotokollen till veterinär Karin Nygren på Blå Stjärnan i Göteborg (karin.nygren@blastjarnan.se).
Karin samlar in protokollen som underlag för forskningen. Eftersom alla ögonlysare inte verkar känna till vart ögonlysningsprotokollen skall sändas bör ni be dem sända dem till Karin på ovanstående mailadress.
Vi håller på att undersöka hur Sverak enklast också skulle kunna hantera protokollen – men det är viktigt att även forskarna får del av alla protokoll för forskningens skull.
En annan viktig fråga är att de flesta ögonlysare använder blanketten för hund. Det finns dock en särskild blankett för katt på Sveraks hemsida: https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2019/12/blnr_3031_ogonspegling.pdf. Kopiera gärna den blanketten och ta med den när du ögonlyser din/dina katter. Den är mer anpassad för katternas behov. Har någon av er frågor, synpunkter eller andra undringar kring katarakt är vi tacksamma för alla frågor och inlägg om detta. Alla frågor är välkomna och uppskattade.

Skrivelse från Professor Kristina Narfström - februari 2020
Professor Kristina Narfstöm har delgett oss följande skrivelse. Den innehåller en kort sammanfattning av vårt forskningsprojekt om katarakt - summering av nuläget, forskarnas rekommendationer till oss kattägare samt kort om planeringen framåt. Viktig information för alla att ta del av.
Kristina Narfström framhåller att all fokus just nu är på att få in vävnad från affekterade och friska katter (1 öga från vardera torde räcka). RNA-later lösningar att lägga linsmaterialet i kan ombesörjas av Kristina Narfström, utgående från Djurakuten i Stockholm.
Hered-catar-in-the-RB-cat-final-Feb2020-1


Information om forskningsprojektet & Summering av forskarnas förfrågan om linsmaterial - november 2019
Facebookinlägg av Kaija Merta. Publicerat i Russian Blueklubbens Facebookgrupp (20191119) och Ryssfolkets Facebookgrupp (20191123).

Klargörande information om forskningsprojektet - maj 2019
Facebookinlägg av Kaija Merta . Publicerat i Ryssfolkets Facebookgrupp (20190505).

Information om nuläge i forskningsprojektet - maj 2019
Facebookinlägg av Kaija Merta Publicerat i Ryssfolkets Facebookgrupp (20190502).

Vetenskaplig publikation av forskarna- januari 2018
Hereditary cataracts in Russian Blue cats - artikel publicerad 2018-01-24 i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Feline Medicine and Surgery.
Publicerad på Ryssfolkets hemsida (februari -18).

Presentation av forskningsläget kring katarakt i vår ras - maj 2015
Presentation som forskarna (Kristina Narfström, Karin Nygren och Sari Jalomäki) höll vid den internationella Ecvo konferensen i Helsingfors den 29 maj 2015.

Rekommendationer om ögonlysning av Russian Bluekatter
Råd från forskarna (via professor Kristina Narfström) - september 2013:
• Avelskatter skall ögonlysas en gång per år så länge de är fertila
• Uppfödare skall kräva att katter som köps/importeras för avel är ögonlysta
• Kattungar skall ögonlysas vid 7-9 veckors ålder, d v s innan försäljning. Detta p g a att vi vet att de flesta former av katarakt i vår ras är medfödda
• Katter som diagnosticerats med katarakt skall inte användas i avel. För att inte få en alltför snäv avelsbas kan katter med små stationära nukleära förändringar (nära kärnan och uppföljda) användas i avel. Men då endast tillsammans med en katt utan några som helst förändringar
• Sällskapskatter skall ögonlysas vid 3-4 tillfällen under livet

Ryssfolkets rekommendationer - senast uppdaterade september 2019:
Ryssfolkets rekommendationer för ögonlysning finns att läsa under fliken Hälsofrågor.
Ryssfolkets rekommendationer utgår från forskarnas rekommendationer samt FiFes råd/rekommendationer om ögonundersökning av Russian Blue (se FiFe Breeding & Registration Rules Appendix 11 - Health examinations)

Ögonspegling genomförs enbart av specialister med utbildning och specialutrustning.
Ögonlysning är det redskap som för dagen finns för att förebygga framtida omfattande problem.
Specialister i Sverige med utbildning och certificat att ögonlysa kan man finna på sidan: http://www.ssvo.se/hitta-ogonlysare/
SSVO - Svenska Sällskapet för veterinär oftalmologi

Referat: Katarakt hos Russian Blue? September 2013
Artikel med referat från föreläsning 20130907. Granskad och godkänd av professor Kristina Narfström.
Publicerad i Blue Print Blogg (januari -14).

Kort presentation av pågående forskningsprojekt om katarakt hos Russian Blue
Forskningsprojektet inleddes hösten 2014. Projektet bedrivs i USA . Ansvarig är molekylärgenetikern Dr William J. Murphy, Texas A & M University. Forskningen sker under ledning av professor Kristina Narfström.
Forskningsprojektet är en pågående process. Kunskaperna är under ständig utveckling. Detta innebär att rön och upptäckter kommer fram fortlöpande. Vissa upptäckter måste verifieras med fördjupade studier och fortsatt forskning på basis av t ex ytterligare material eller fler analyser mm. Forskarna arbetar alltså med hypoteser och kan därför inte under processens gång förväntas kunna svara entydigt på alla detaljer. Den evidens som finns fastslås och annat leder till fortsatta studier. Forskarna presenterar således både sådant som det finns tydlig evidens för och hypoteser som de arbetar vidare med. Att något är hypoteser innebär inte att kunskapen är subjektiv utan bara att rönen inte är fullt ut vetenskapligt belagda ännu. Slutmålet med forskningsprojektet är att arbeta fram ett gentest för katarakt för vår ras.
Vi kattägare/uppfödare av rasen Russian Blue är part i denna pågående forskningsprocess. Många frågor och praktiska lösningar måste därför uppfinnas i samverkan mellan oss och forskarna. Vi kan stödja forskarna med att försöka förse dem med sådant material de efterfrågar, att förankra och att sprida kunskaper om vad som framkommit eller behövs för att komma vidare m m.
Ett Nordiskt forskningsråd för katarakt för Russian Blue startades under våren 2014. I denna ingår representanter för samtliga nordiska länders rasringar för Russian Blue samt kattklubben Ryssfolket. Representanterna har som uppdrag att följa forskningen och att förmedla information från forskarna till sina respektive klubbars medlemmar. Representanter i forskningsrådet för Ryssfolket är Kaija Merta och Camilla Cap. Kaija Merta är dessutom samordnare och kontaktperson gentemot forskarna, professor Kristina Narfström och chefsveterinär Karin Nygren.