Hälsofrågor

Russian Blue är en mycket frisk och sund ras utan några mer omfattande rasspecifika hälsoproblem.

För några år sedan upptäcktes några enstaka konstaterade och misstänkta fall av ögonsjukdomen PRA och hjärtsjukdomen HCM. Fler fall av PRA har därefter inte upptäckts. HCM är inte något stort problem inom rasen men kända fall finns.

Med anledning av de upptäckta fallen av ögonsjukdomen PRA började flera ryssägare i Norden systematiskt ögonlysa sina katter. Efter genomförda ögonlysningskampanjer i Finland framkom signaler om att katarakt upptäckts hos ett relativt stort antal av de ögonlysta katterna. Sedan dess har det upptäckts flera fall i de nordiska länderna. Katarakt är således ett nyupptäckt hälsoproblem i rasen. Att få mer kunskaper om omfattning, betydelse för katten och avelsarbetet m m står därför i fokus för vårt hälsoarbete. Målet är att forska fram ett gentest och sedermera också utforma ett hälsoprogram för rasen.

Någon anledning till oro finns inte i dagsläget. Men med tanke på upptäckterna av katarakt i rasen rekommenderar Ryssfolket följande:

- Alla avelskatter bör kontrolleras regelbundet med ögonspegling - en gång per år så länge katterna aktivt används i avel samt gärna också före parningar.

- För att uppnå trygghet för kattungeköpare rekommenderas att även kattungar ögonlyses vid 8-12 veckors ålder, d v s före försäljning.

- Sällskapskatter bör ögonlysas några gånger under sin levnad.

Ögonspegling genomförs enbart av specialister med utbildning och specialutrustning. Ögonlysning är det redskap som för dagen finns för att förebygga framtida omfattande problem.

Specialister i Sverige med utbildning och certificat att ögonlysa kan man finna på sidan:
http://www.ssvo.se/hitta-ogonlysare/
SSVO - Svenska Sällskapet för veterinär oftalmologi



KATARAKT

Katarakt är ett annat namn för grå starr. Katarakt är en grumling i linsen som kan medföra att katten får nedsatt syn och i vissa allvarligare fall t o m bli blind. Allvarligare fall av katarakt kan behandlas med operation. Katarakt finns i olika former och varierande grader. Forskning om katarakt hos katter har hittills inte bedrivits i någon större omfattning. Bland vissa hundraser finns det däremot mer kunskaper och erfarenheter.

I Finland, men numera också i Sverige/Danmark/Norge, har vi hittat ett flertal fall av ryssar med varierande grad av kataraktförändringar. Detta tyder enligt inblandade veterinärer/forskare på att man kan misstänka att det rör sig om ärftligt betingade kataraktförändringar. Hur omfattande katarakten är i rasen, typerna av katarakt och hur arvsgången är är i dagsläget okänt.

Internationellt erkända forskare är inkopplade och de har i dagsläget kommit fram till en trolig kromosomförändring med 2 olika gener inblandade. För att stödja forskningen framåt har Ryssfolket tagit initiativet till ett nordiskt forskningsråd. I denna ingår, förutom Ryssfolket, även representanter för samtliga rasringar (Russian Blueklubbar) i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Målet med forskningen är att arbeta fram ett gentest för rasen. Forskarna är på god väg och vi hyser gott hopp om att inom de närmaste åren ha ett gentest och mer grundliga kunskaper om katarakt i vår ras. Samverkan mellan forskarna och oss kattägare/uppfödare är a och o för ett lyckat och snabbt resultat.

Efter rådgivning med ögonspecialiserade veterinärer och forskare rekommenderas att katter som vid ögonspegling fått diagnosen kataraktförändringar tills vidare inte skall användas i avel.

Ryssfolkets representanter i det nordiska forskningsrådet är: Kaija Merta och Yvonne Torstensson.

Ytterligare information om katarakt finns att läsa i en artikel under denna länk:
Katarakt hos Russian Blue?

 

PRA

Progressiv Retinal Atrofi, förkortat PRA, är en ärftlig allvarlig ögonsjukdom som i korthet innebär att näthinnan förtvinar och leder till att katten blir blind. För några år sedan hittades några enstaka fall på Russian Blue i Finland. Sedan dess har inga nya fall upptäckts i rasen.

Ögonsjukdomen PRA finns i olika former med olika nedärvning bl a en dominant form som innebär att bara en av föräldrarna behöver bära på anlaget för att avkommor ska få PRA, detta är dock en mycket ovanlig variant. Den PRA som man vanligtvis stöter på har en recessiv nedärvning som enkelt uttryckt innebär att båda föräldrarna måste bära på anlaget för att ungarna ska kunna utveckla PRA. Dock kan anlaget föras vidare från den ena föräldern och göra att ungarna blir bärare som i sin tur för anlaget vidare. Men det krävs att två bärare korsas för att sjukdomen ska kunna utvecklas.

Genom ögonspegling, ett test där man belyser näthinnan, kan man upptäcka vilka katter som har PRA och ta dem ur avel. Inte alla veterinärer har utrustning och kompetens för att utföra ögonspegling. Veterinärer med speciell kompetens att påvisa ärftligt betingade ögonsjukdomar hittar du här.

 

HCM

HCM är en hjärtsjukdom som mycket förenklat uttryckt gör att det sker en tillväxt i hjärtmuskulaturen i vänster kammare som gradvis påverkar hjärtats funktion. Det är en sjukdom som också finns hos människor där man hittills funnit runt 200 olika mutationer i ett tiotal gener som orsakar HCM. Den är förknippad med ärftlighet.

Bland katter har man till dags dato identifierat två mutationer på en och samma gen, en bland Maine Coon-katter och en bland Ragdoll-katter. Men det är troligt att det också bland katter finns en oändlig mängd olika mutationer som ännu inte hittats. HCM är den vanligaste bland hjärtsjukdomarna som återfinns bland katter, detta gäller både för raskatter och huskatter. Statistiskt brukar man prata om att cirka 5 % av hela kattpopulationen drabbas av HCM. Dock har vissa raser haft en mycket högre incidens. Bl a Maine Coon där HCM tidigare varit ett stort problem. Därför har den största forskningsinsatsen vad gäller HCM på katter gjorts på just Maine Coon. Genom ett ingående och seriöst arbete med hälsoprogram inom aveln har Maine Coon-uppfödarna idag lyckats få kontroll på situationen.

Alla fall av HCM behöver dock inte vara nedärvda. Det finns en del andra sjukdomar som kan leda till en hjärtmuskeltillväxt som t ex högt blodtryck och en överproduktion av sköldkörtelhormon.

Idag är inte HCM något stort problem inom rasen Russian Blue men fall finns även här och därför rekommenderar Ryssfolket följande tre steg som ett led i att förebygga framtida problem:

 

- Scanna avelsdjur innan de används i avel.

(Här finns en lista på de veterinärer som har den speciella kompetens som krävs för HCM-scanning.)
http://pawpeds.com/healthprogrammes/vetlist_se.html

 

- Anmäl alla ev. HCM eller oklara diagnoser till Jon Parfitts projekt. Jon finns i England och är populationsgenetiker tillika ryssuppfödare. Han arbetar med att samla all information om HCM och Russian Blue från hela världen för att se om incidensen ökar och om några risklinjer kan utrönas.

En blankett för anmälan och mer info hittar du här.
HCM_report_sheet[1].pdf

 

- Obducera alla katter som avlider av oklar orsak.

 

Mer information om HCM finns på Pawpeds sida om hälsoprogram.
http://pawpeds.com/healthprogrammes/hcm_se.html