Blue Print #1, mars 2007    
         
Icke-godkända maskade utfall
av
Russian Blue

 

   

Foto: Sari KulhaAtt det då och då föds ”maskad” avkomma till Russian Blue känner de flesta inom svensk Russian Blue-avel till. Det innebär att katten som föds är vit men snart blir tecknad som en siames, med en blå mask i ansiktet, blå öron, blå svans och ben. Debatten om de blåmaskade Russian Blue-avkommorna har de senaste åren varit het och stundom osaklig och kanske även överdriven. För att undvika att driva igång en osaklig debatt vill jag gärna lägga ribban för vad det är som diskuteras här. Att få blåmaskade avkommor i en kull från två Russian Blue innebär inget lidande för avkomman i sig. Vi bör alltså anse att det är bättre att få en blåmaskad avkomma än en Russian Blue med andra fel som svansknick eller navelbråck vilka i sig är någon form av missbildning även om kattungarna kan leva med dem.

Officiell beteckning
Det finns många olika inofficiella beteckningar på dessa maskade avkommor efter två Russian Blue. Vanligast är att de i dagligt tal kallas för maskade ryssar eller liknande. Ibland annonseras till och med maskade kattungar som Russian Blue. Detta är vilseledande och oseriöst e
ftersom en blåmaskad avkomma till Russian Blue inte registreras som RUS inom SVERAK utan som XSHa33 eftersom Russian Blue med annan färgvariant än blå inte är tillåten inom paraplyförbundet FIFe. Jag menar dock att det är lite odefinierat och därmed inte helt träffande som beteckning att kalla en katt för XSHa33 som registreringen innebär. Beteckningen säger alldeles för lite och är inte en trevlig term att benämna en katt med. Därför ställde jag frågan till SVERAK:

Finns det något officiellt sätt att korrekt beteckna en maskad XSH med föräldrar som är registrerade RUS?

Svaret från SVERAK blev efter att ha tagits upp på SBR mötet 2/06 ”icke-godkänt maskat utfall av RUS”. Jag kommer därför att använda termen icke-godkänt maskat utfall av Russian Blue hädanefter för att undvika förvirring.

XSH/XLH
Inom FIFe registreras alltså avkommor med annan variant som XSH eller XLH. X-et står för ej godkänd färgvariant. SH eller LH står för short- respektive longhair. XSH/XLH står sålunda för ej godkänd korthår respektive långhår. Inom andra förbund än FIFe-anslutna finns rasen Nebelung som enklast kan beskrivas som en semilånghårsryss. Rent hypotetiskt skulle en semilånghårig avkomma registreras som XLH. De icke-godkända maskade utfallen av Russian Blue som föds inom SVERAK registreras alltså som XSHa33. a:et står för blå och 33 för siamesteckning. Ett icke-godkänt maskat utfall av Russian Blue har sålunda en stamtavla med genomgående Russian Blue. Kullsyskonen om de är blå registreras dessutom som RUS i sin stamtavla.

Andra raser
Det gäller olika regler för olika raser. Russian Blue’s, Brittisk korthårs och Koratens avvikande varianter registreras som XSH/XLH eftersom de har det infört i standarden att inte godkänna andra varianter än de tillåtna inom rasen. Andra raser till exempel ocicat som bara har spotted som tillåten variant men där det ibland uppkommer tabbymönstrade ocicatter sker registreringen av de tabbymönstrade som ocicat och inte som XSH.  T.ex. En bruntabby oci registreras som OCIxn22. Den registreras alltså som ocicat trots att den är tabbytecknad. Dock med x-et som visar på att varianten inte är godkänd. Vissa uppfödare av rasen ocicat ville ha XSH registrering för dessa katter och det lades ned ett enormt arbete med att stoppa ett godkännande av andra varianter än spotted på registrerade ocicat. Dessa varianter har dock aldrig registrerats som XSH. Att de med fel variant registreras som OCI har inneburit att det på sikt kan öppna upp för en ny tabbymönstrad ocicat och på så sätt minska avelsbasen för de som endast vill avla på spotted.

Betydelsen för aveln
Vi skall vara glada över att våra icke-godkända maskade utfall av Russian Blue registreras som XSH eftersom dessa på så sätt inte faller inom Russian Blue-rasens beteckning. Att man inom andra förbund än FIFe har andra raser som Nebelung eller om man väljer att försöka skapa nya raser inom förbunden behöver vi inte nämnvärt bekymra oss om i dagsläget även om diskussionen kring detta kan komma att bli mer angelägen i framtiden. I Polen finns avsikten att skapa en ny ras av icke-godkända maskade utfall av Russian Blue under namnet Archangelsk katt. Detta namn var ett av de tidigare namnen på Russian Blue.

Vad vi som är uppfödare av Russian Blue inom SVERAK måste koncentrera oss på är att vi i så stor utsträckning som möjligt väljer att avla på våra Russian Blue som inte bär på den recessiva gen som för med sig det maskade utfallet. Om vi är slarviga eller osolidariska nog att bortse från denna faktor i aveln kommer vi att se än fler icke-godkända maskade utfall av Russian Blue i framtiden. Det anser jag inte vara önskvärt.

Det finns givetvis en rad argument till att man gott kan använda maskgenbärande Russian Blue i aveln. Jag kommer varken diskutera argument för eller emot användandet av genbärare av anlaget för maskat utfall i denna artikel utan kan bara konstatera att man måste ta med maskgenen som en del av det underlag man som uppfödare använder sig av när man arbetar med Russian Blue-avel. 

Bortser man från detta kan det för Russian Blue leda till att vi i framtiden får liknande avelsproblem som man har haft med hundrasen boxer. Där de boxrar som bär fenotypt (och genotypt) på vitfläck då och då får helvit avkomma. Idag finns få boxer som är helt fria från genen och aveln har blivit lidande.

Ju fler icke-godkända maskade utfall av Russian Blue vi får ju mer inskränkningar från vår möjliga avelsbas blir det. Man bör ha med i beräkningen att varje icke-godkänt maskat utfall av Russian Blue kunde varit en Russian Blue tillgänglig för avel.

Vad jag anser vi behöver är en betydligt större öppenhet med de kunskaper vi har om maskbärande katter i aveln så att var uppfödare i större utsträckning kan göra sin egen värdering av vilka katter som man önskar använda i aveln. Att planera aveln gör man givetvis enklast med så stor kunskap som möjligt om eventuella risker för icke-godkänt maskat utfall av Russian Blue och andra icke-önskvärda arv katten bär på.

Henrik von Lochow

Ordförande Ryssfolket

   


Tillbaka